Regulamin

Regulamin Za pośrednictwem Strony, Kupujący może dokonać uwidocznionych zakupu produktów szkoleniowych. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Wszystkie ceny produktów podane na Stronie są cenami brutto.

 1. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Strony i dokonująca zakupów za pośrednictwem Strony.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Barbara Liwa – Wróbel
 4. Produkt szkoleniowy – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu. Format zależny jest od zawartości materiału, np. wideo, audio, pdf, excel, docs.
 5. Strona – (url strony), na której prowadzona jest sprzedaż
 6. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

Zasady zakupu produktu: W tym celu należy:

 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród oferowanych produktów dostępnych na stronie
 2. kliknąć przycisk zakupowy „Kup teraz” (jeśli mamy inny CTA to należy wstawić swój)
 3. przejść na stronę zakupową
 4. uzupełnić formularz rejestracyjny i potwierdzenia zakupu. W formularzu rejestracyjnym ustawia się indywidualne hasło i login do Konta. Faktura nie będzie przesyłana.
 5. potwierdzić przyciskiem “Kup teraz” chęć dokonania zakupu i dokonać płatności.
 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego.
 2. Płatności obsługiwane są przez system Stripe.
 3. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia, a następnie korzystania z zakupionych produktów.

Termin realizacji umowy

 1. Zakupiony produkt zostanie udostępniony Klientowi po dokonaniu zakupu.
 2. W przypadku zakupu produktu, typu Konsultacje czy Wydarzenie online, przeprowadzone zostaną po uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem.

Reklamacja

 1. Klient może zgłosić reklamacje na adres basia.liwa@yahoo.com dotyczące usług świadczonych w ramach Strony.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca w przypadku Konsumentów niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail lub w inny wskazany sposób.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
 • wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W tym celu powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres basia.liwa@yahoo.com.

Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, dostęp do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa.
 2. Do korzystania z serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej, aktualną przeglądarką internetową oraz programami do obsługi plików pdf, mp4.

Własność intelektualna

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta. Poprzez ujawnienie loginu i hasła dostępu.
 2. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

Postanowienie końcowe Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. Ewentualne wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.